NOT
Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

Top

Usługi techniczne

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Usług Technicznych

Telefon:                                52 33 92 306

Fax:                                       52 33 92 306
tel. kom.                               601 160 197

E-mail:                                   zut@not.com.pl

 

oceny techniczne budynków i budowli uszkodzonych na skutek oddziaływania silnego wiatru

kosztorysy – wycena prac naprawczych i ustalenie kosztu przywrócenia stanu sprzed wichury

wycena szkód rolniczych

 

EKSPERTYZY, OPINIE, ORZECZENIA I OCENY STANU TECHNICZNEGO

Ekspertyzy, opinie, orzeczenia i oceny stanu technicznego dotyczące:

 • infrastruktury, budynków i budowli,
 • instalacji i sieci wszystkich branż,
 • linii technologicznych,
 • maszyn, urządzeń i środków transportu,

 

BUDOWNICTWO

 • projekty budowlano – konstrukcyjne
 • inwentaryzacje: architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne, oraz inwentaryzacje zadrzewień i zalesień pod liniami energetycznymi napowietrznymi,
 • kosztorysy budowlane – wielobranżowe (instalacji wewnętrznych i sieci,)
 • audyty energetyczne,
 • świadectwa charakterystyk energetycznych,
 • badania termowizyjne,
 • studia i opinie o wykonalności inwestycji,
 • bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • mykologii; lokali mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej,

 

PRZEGLĄDY BUDOWLANE

przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie wraz z zakładaniem książek obiektów budowlanych zgodnie z wymogami na podstawie art.62 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. Judyty. Judyty 2006r. Nr 156, poz 1118 z późn. zm.) w zakresie:

 • budowlanym – budynków: mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, magazynowych, szkół, szpitali, użyteczności publicznej,
 • instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i odgromowych,
 • pomiary instalacji urządzeń elektrycznych,

 

PROJEKTY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

Projekty techniczne i technologiczne:

 • projekty budowlano – konstrukcyjne
 • budynków, budowli i instalacji wszystkich branż,
 • dróg, mostów, placów i parkingów,
 • klimatyzacji i chłodnictwa,
 • zakładów przetwórstwa produktów spożywczych,
 • masarni,
 • mieszalni pasz,
 • szpitali, więzień, obiektów wojskowych
 • sieci elektrycznych niskiego(0,4kV) i średniego napięcia (15kV), napowietrznych i kablowych,
 • stacji transformatorowych 15kV/0,4kV) : słupowych, prefabrykowanych i kontenerowych,
 • elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • instalacji teletechnicznych, radiowych, telewizyjnych, alarmowych,
 • instalacji : ciepłowniczych, wentylacji i klimatyzacji, wodnych i kanalizacyjnych,
 • planów miejscowego zagospodarowania terenu,
 • instrukcje obsługi i eksploatacji,
 • nadzory inwestorskie i autorskie,
 • ochrony   środowiska,   w   tym   utylizacji   odpadów,   oczyszczalni ścieków, wysypisk komunalnych.

 

WYCENY WARTOŚCI

Wyceny wartości w celu odpisu amortyzacyjnego, przekształceń własnościowych, potrzeb bankowo-kredytowych i skarbowych:

 • nieruchomości gruntowych,
 • lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • obiektów (budynków) budowlanych :
 • mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
 • rolniczych i magazynowych,
 • przemysłowych,
 • technologicznych
 • wyceny szkód powstałych przy budowach (w tym pod kątem roszczeń odszkodowawczych):
 • linii energetycznych; napowietrznych i kablowych,
 • sieci i urządzeń ciepłowniczych,
 • sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej,
 • sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnych,
 • sieci i urządzeń gazowych,
 • ulic, dróg, mostów i przepustów,
 • maszyn, urządzeń i linii technologicznych,
 • środków transportu,
 • wyceny szkód powstałych na skutek czynników atmosferycznych i w następstwie pożarów.

 

PRACE Z ZAKRESU MECHANIKI POJAZDOWEJ

Wykonywanie prac z zakresu mechaniki pojazdowej:

 • doradztwo i obsługa spraw powypadkowych pojazdów,
 • pomiary zużycia paliw płynnych,
 • orzecznictwo i oceny stanu technicznego.

 

INNE USŁUGI TECHNICZNE

 • opracowywanie Deklaracji Zgodności z WE,
 • uruchomienia i rozruchy maszyn, urządzeń i sieci,
 • dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) maszyn i urządzeń

 

TŁUMACZENIA

Tłumaczenia tekstów technicznych oraz tłumaczenia ustne, z języka i na język rosyjski, angielski, niemiecki, francuski, czeski.

 

USŁUGI ARCHIWALNE

 • Porządkowanie archiwów zakładowych (zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami dot. archiwizacji dokumentacji),
 • Opracowywanie oraz przechowywanie opracowanej dokumentacji likwidowanych jednostek organizacyjnych,
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej
 • Opracowywanie akt kategorii A lub B-50 i B-25
 • Opracowywanie dokumentacji niearchiwalnej (B-2 do B-20)
 • Opracowywanie akt osobowych
 • Brakowanie akt i przygotowanie makulatury
 • Opracowywanie instrukcji archiwalnej
 • Opracowywanie instrukcji kancelaryjnej
 • Konsultacje, doradztwo, szkolenia